Mein Kampf V: reklamos aistros dėl 13 patrankų [2013-12-11]

Mūsų ir visų interneto vartotojų ekranus pasiekė toks įdomus tekstas :

NTAKD: - Dėkojame už paklausimą gautą 2013-11-14. Informuojame, kad alkoholinio gėrimo „BIG BEN“ etiketėje pateikta frazė „AS BIG AND AS FULL AS THE CHIMES FROM THE 16-TON BELL OFF WESTMINSTER CLOCK TOWER“ (lietuviškai – „Toks didelis ir toks pilnas, kaip 16 tonų varpo iš Wesminister laikrodžio bokšto skambesys“, prieiga Tildės biuras 2012), galimai pažeidžia Alkoholio kontrolės įstatymo (toliau - AKĮ) 29 str. 1 d. 11 p., t.y. pateikia neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus. Taip pat informuojame, kad prekyba alkoholiniais gėrimais – alumi „13 GUNS“ Lietuvos Respublikoje būtų draudžiama, nes vadovaujantis Reklamos įstatymo 16 str. Ginklų ir šaudmenų reklama leidžiama tik jų prekybos vietose, ginklų, šaudmenų parodose ir specialistams skirtuose leidiniuose, visur kitur ši reklama draudžiama, todėl tokios informacijos pateikimas alaus etiketėje draudžiamas.

Šį tekstą surašė NTAKD per šio alaus importuotojus. Na bet mūsų smalsumas visgi nugalėjo ir išsiuntėme štai tokį laišką į šią tarnybą: „Savo paaiškinime dėl "13 GUNS" alaus, jūs teigiate, kad šio alaus etiketė reklamuoja ginklus. Kokio ginklo tai yra reklama? juk ten pavaizduota 18 amžiaus patranka, kuri seniai nebegaminama ir jos įsigyti nėra jokių galimybių? Juk tai tik istorinė graviūra?“. Atsakymas po kelių dienų atkeliauja toksai:

Laba diena, gerb. Vidmantai Laurinavičiau,
Dėkojame už paklausimą gautą 2013-11-27. Informuojame, kad pagal Reklamos įstatymo 16 str. Lietuvos Respublikoje ginklų ir šaudmenų reklama leidžiama tik jų prekybos vietose, ginklų, šaudmenų parodose ir specialistams skirtuose leidiniuose, visur kitur ši reklama draudžiama, todėl tokios informacijos pateikimas alaus etiketėje draudžiamas. Pagal Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą ginklas apibrėžiamas kaip įrenginys ar daiktas, sukonstruotas ar pritaikytas gyviesiems ar kitiems objektams, taikiniams naikinti, žaloti ar kitaip jiems paveikti (2 str. 9 d.), todėl minėta patranka patenka į šį apibrėžimą nesvarbu kada ji pagaminta ir ar ją galima įsigyti. Žiūrint iš vidutinio vartotojo perspektyvos jis suvokia patranką kaip ginklą, kuriuo galima padaryti žalos įvairiems objektams ir yra matęs panašią patranką per įvairias ceremonijas, šventes, televizijos programas.
Dėkojame, kad konsultuojatės su Departamentu ir tikimės sėkmingo bendradarbiavimo ateityje.
Departamento specialistų suteiktas konsultacijas prašome įvertinti paspaudus šią nuorodą: http://www.ntakd.lt/apklausos/

Pagarbiai,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas


Tai vat net konkrečios specialisto pavardės nenurodė. Matyt kartu pluša visas departamentas kaip vienas tvirtas kumštis! Šaunu už visą komandą. Tada mes bandome dabar belstis ir į kitos kontoros duris – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Pirma nekaltai užklausiame, ar filmo „Bado žaidynės“ stendai nereklamuoja ginklų (patikrinumui – kaip sakoma „razvedka bojem“), atsakymas gaunamas toksai:

Laba diena,
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gavo Jūsų elektroninį paklausimą dėl skleidžiamos filmo reklamos. Atkreiptinas dėmesys, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pagal kompetenciją neįgaliota oficialiai aiškinti teisės aktų, todėl teikiame specialisto nuomonę dėl teisės aktų galimo taikymo. Prašyme klausiate ar filmo ,,Bado žaidynės“ skleidžiama reklama, kurioje vaizduojama mergina su lanku nepažeidžia Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1937, 2013, Nr. 57-2584) 16 straipsnio nuostatų. Informuojame, jog Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 16 straipsnyje nustatyta, kad ,,ginklų ir šaudmenų reklama leidžiama tik jų prekybos vietose, ginklų, šaudmenų parodose ir specialistams skirtuose leidiniuose“. Pažymime, jog tam, kad būtų galima teigti, jog skleidžiama reklama, yra tiesiogiai susijusi su ginklais ar šaudmenimis, joje turėtų aiškiai matytis konkretūs ginklai ar šaudmenys, jų pavadinimas ar specialusis žymėjimas bei juos reklamoje pateikiant taip, kad reklama skatintų įsigyti ar naudotis šaunamaisiais ginklais ar šaudmenimis. Atkreiptinas dėmesys, jog vertinant filmo ,,Bado žaidynės“ reklaminį plakatą atsižvelgta į skleidžiamos reklamos bendrą turinį. Pažymėtina, jog Jūsų paklausime nurodytu atveju, filmo reklaminiame plakate didžioji dalis skirta merginos atvaizdui. Reklamoje aiškiai matyti, jog mergina dėvi specialią aprangą, reklamos elementai tiek už merginos nugaros, tiek jos rankose laikomas lankas yra tiesiogiai susiję su reklamuojamo filmo siužetu, taipogi aptarta skiriamoji herojės apranga bei jos elementai (lankas) yra vienas pagrindinių filmo herojų skiriamasis bruožas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba išanalizavusi filmo ,,Bado žaidynės“ skleidžiamą reklamą, nenustatė Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme įtvirtintų nuostatų pažeidimo.

Pagarbiai
Ignė Tebėrienė - Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vyriausioji specialistė


Sekančiu laišku visgi išsiduodame, kad mums labiau svarbi alaus etiketė (nusiunčiame ir ją) ir prašome paaiškinti kas yra laikytina ginklų reklama, atsakymas grįžta jau solidesnis:

Laba diena,
Kaip ir pirmame Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pateiktame atsakyme, norime atkreipti Jūsų dėmesį, jog tam, kad galėtume teigti, kad komercinis pasiūlymas yra tiesiogiai nukreiptas į ginklų ar šaudmenų reklamavimą, tokia reklama turėtų atitikti tam keliamus reikalavimus, t.y. visų pirma, reklamoje turėtų būti aiškiai ir nedviprasmiškai pateiktas ginklo atvaizdas, taip pat turėtų matytis tiek ginklo tikslus pavadinimas, tiek ginklo gamintojas, tiekėjas, įsigijimo vieta. Reklaminis vaizdas turėtų būti pateiktas taip, kad aiškiai būtų galima matyti, kad komercinis pasiūlymas yra ginklo reklamai, o ne kitos produkcijos reklama, kurioje netiesiogiai yra vaizduojamas ginklas (neperteikiant tikslių ginklo formų, nenurodant ginklo pavadinimo ir pan.). Minėta reklama nėra traktuojama kaip ginklų ar šaudmenų reklama. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba norėtų pažymėti, jeigu Jūs norėtumėte įvertinti pateiktos alkoholio reklamos atvaizdą, ar ji atitinka alkoholio reklamai keliamus reikalavimus, Jūs turite teisę kreiptis į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, kuri yra atsakinga už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548) 29 straipsnio dėl alkoholio reklamos ribojimo nuostatų laikymąsi. Į minėtą departamentą galite kreiptis adresu: Šv. Stepono g. 27, Vilnius, tel. 8 706 68060, el. p. ntakd@ntakd.lt


Na jų atsakymą mes jau skaitėme. Todėl visgi įkyriai paprašome detalizuoti kas ta ginklų reklama. Atsakymas vėlgi mandagus, jau kitos specialistės.

Laba diena,
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gavo Jūsų paklausimą elektroniniu paštu dėl reklamos, kurioje Jūsų nuomone galimai skleidžiama ginklų reklama, turinio įvertinimo. Informuojame, kad reklamos samprata įtvirtinta Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme (Žin., 2013, Nr. 57-2854) (toliau – Įstatymas). Įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad „Reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine – ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą“. Reklamos samprata taip pat nagrinėta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1997 m. vasario 13 d. nutarime „Dėl alkoholio ir tabako reklamos“ yra konstatavęs, kad reklama taip pat yra informacija, nes suteikia jos gavėjui tam tikrų žinių apie prekes, paslaugas ar kitus reklamuojamus objektus (subjektus). Reklama yra informacija, tačiau ne kiekviena informacija yra reklama. Todėl reklama laikytina savita informacijos rūšimi, kuri paprastai vadinama komercine informacija. Reklama yra neatsiejama nuo verslo, marketingo, nes iš tiesų jiems tarnauja, yra svarbi konkurencijos priemonė. Kaip minėtame nutarime pažymėjo Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, esminis reklamos požymis yra siekimas daryti kitiems asmenims poveikį jiems renkantis ar įsigyjant tam tikrus produktus, skatinti juos elgtis tam tikru būdu. Lietuvos vyriausias administracinis teismas 2010 m. balandžio mėn. 16 d. nutartyje administracinėje byloje A-858-717-10, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (1997 m. vasario 13 d. ir 2004 m. sausio 26 d. nutarimai) ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis administracinėje byloje A63-1586/2008, 2009 m. spalio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-1160/2009, 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-1003/2009, 2010 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A43-395/2010) praktiką, ir vadovaudamai lingvistiniu, sisteminiu ir teleologiniu metodais konstatavo, kad „... reklamos sąvoką sudaro du elementai: informacijos, skatinančios įsigyti ar vartoti ... produktus, skleidimas, ir tokios informacijos sąsajos su įmonių komercine, ūkine ir finansine veikla. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 1999 m. birželio 28 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 3K-3-337/1999) konstatavo, kad „Reklama yra informacijos forma, kuria siekiama paskatinti pirkti produkciją ar paslaugas, paveikti viešąją nuomonę, įgyti politinę paramą, pasiekti kokius nors tikslus ar gauti kitokią reklamuotojo norimą naudą (The New Encyklopedia Britannica, vol. 1, p. 103); bet koks žodinis, rašytinis ar grafinis pareiškimas, padarytas pardavėjo bet kokiu būdu siekiant skatinti biznį ir apimantis, neribojant sąrašo, bet kokius pareiškimus ar atvaizdus laikraštyje ar kitame leidinyje, per radiją ar televiziją, ar įtraukus į bet kokį skelbimą, afišą, ženklą, katalogą ar pranešimą, arba atspausdintą, arba įtrauktą į bet kokią etiketę ar ženklą, patvirtintą ar lydintį tokią prekę“ (Black's Law Dictionary, 1990, p. 34)“. Taigi, įvertinus Įstatyme įtvirtintą formuluotę bei teismų formuojamą praktiką, darytina išvada, jog skleidžiama informacija laikytina reklama, kai ji atitinka šiuos požymius: 1) informacija yra susijusi su asmens komercine – ūkine, finansine ar profesine veikla, 2) informacija skatina įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.Dėl šių priežasčių informacija, kuri nėra susijusi su asmens komercine – ūkine, finansine ar profesine veikla (nagrinėjamu atveju – prekyba ginklais ir šaudmenimis), ir neskatina įsigyti prekių (konkrečių ginklų ir šaudmenų), nelaikytina reklama. Taigi manytina, kad jei reklamoje naudojamas nekonkretus produkto įvaizdis, neatspindintis nei konkrečios prekės, nei konkretaus pardavėjo, prekių ženklo, nėra kitos formos nuorodų į ginklų prekybą, be to, jei prekės nebeįmanoma įsigyti, tai negali būti laikoma reklama Reklamos įstatymo prasme. Atkreipiame dėmesį, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nėra teisės aktų įgaliota komentuoti kitų valstybės institucijų teikiamų paaiškinimų konsultacijose. Pažymime, kad Reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų ginklų ir šaudmenų reklamai (Reklamos įstatymo 16 straipsnis) įgyvendinimo priežiūrą pagal kompetenciją atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Kilus papildomiems klausimams, maloniai prašome kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.
Pagarbiai K. Grigaitė
l.e. Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėjos pareigas
Ekonominių interesų departamentas Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba


Specialiai paryškinome tas vietas, kur dviejų valstybinių kontorų atsakymai yra visiškai skirtingi. Nors įstatymas – tas pats. Komentarų nebus, darykite išvadas patys. Šio straipsnio komentarus rašykite ALAUS BROLIJOS feisbuke. Ačiū už dėmesį.

Informacijos šaltinis: Vidmantas Laurinavičius ir Povilas Žukauskas

Atgal

Skaitytojų:  1278


Žmogšala III
2016-02-27

Festivalio tikslas - supažindinti alaus vartotojus su kuo įvairesniu ir įdomesniu alumi mūsų rinkoje. Dažnai mes bijome ar neišgalime nusipirkti viso butelio, ypač importinio alaus. Todėl šiame festivalyje veikia "samplerių" tvarka - prie įėjimo gavęs 100 ml taurelę, ją galėsi prisipilti (už tam tik... Plačiau